Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β' Επιπέδου Τ.Π.Ε. στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.)


Cookies must be enabled in your browser  Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Χρησιμοποιήστε τα ζευγάρια κωδικών εισόδου που σας έχουν αποδοθεί. Συνήθως είναι ίδια με αυτά που εισέρχεστε στο MIS της πράξης. Επικοινωνήστε με το helpdesk σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου