Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β' Επιπέδου Τ.Π.Ε. στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.)


Cookies must be enabled in your browser Πολιτική Cookies help icon

Is this your first time here?

Χρησιμοποιήστε τα ζευγάρια κωδικών εισόδου που σας έχουν αποδοθεί. Συνήθως είναι ίδια με αυτά που εισέρχεστε στο MIS της πράξης. Επικοινωνήστε με το helpdesk σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου